Net wat meer hulp om verder te kunnen

Maatschappelijk werk

Als je tegen een aantal dagelijkse problemen aanloopt die je zelf niet kunt oplossen, kun je maatschappelijk werk inschakelen. Die problemen kunnen bv. geldzaken betreffen, maar ook relaties of werk.

Voor maatschappelijk werk moet je bij de gemeente zijn (Wmo). Voor meer informatie zie Procedure zorgaanvraag bij de gemeente.

Er bestaat speciaal maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden, dat wordt aangeboden door GGMD. Ook De Noorderbrug biedt dit aan.

In principe hoef je daarvoor geen eigen bijdrage te betalen, maar bij sommige gemeenten moet dat wel. Staatssecretaris Van Rijn heeft de gemeenten gevraagd geen eigen bijdrage te heffen daar waar dat ook niet bij horende inwoners van de gemeente gebeurt.

Kentalis en Pro Persona/De Riethorst kunnen ook maatschappelijk werk bieden, als je daar al in behandeling bent.

Doofblinde mensen kunnen terecht bij:

Extra informatie & tips

‘Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van het dovenmaatschappelijk werk. Dit wordt in Nederland vooral geleverd door de GGMD en is onderdeel van de landelijke inkoopafspraken zintuiglijke gehandicapten (ZG) tussen de VNG en de ZG-aanbieders (product “beantwoording korte begeleidingsvragen”). In een aantal gemeenten worden het dovenmaatschappelijk werk en het algemeen maatschappelijk werk onder verschillende voorwaarden aangeboden. Zo geldt in een aantal gemeenten dat het dovenmaatschappelijk werk beschikbaar is na afgifte van een beschikking door het college en/of dat een eigen bijdrage wordt gevraagd, terwijl dat voor het algemeen maatschappelijk werk niet geldt. De VNG heeft eerder dit jaar een oproep gedaan om het dovenmaatschappelijk werk onder dezelfde voorwaarden als het algemeen maatschappelijk werk aan te bieden. Op grond van de Wmo 2015 en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap hebben gemeenten de opdracht om de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking te bevorderen. In de geest van de wet en dit Verdrag betekent dit dat de toegang tot dovenmaatschappelijk werk niet minder laagdrempelig behoort te zijn dan de toegang tot het algemeen maatschappelijk werk. Een groot aantal gemeenten heeft hier opvolging aan gegeven. Graag wil ik deze oproep nogmaals onder de aandacht brengen en u vragen om, daar waar dit niet gebeurt in uw gemeente, het algemeen maatschappelijk werk en het dovenmaatschappelijk werk on aan gemeenten, der dezelfde voorwaarden aan te bieden.’

(brief staatsecretaris Van Rijn, 15.11.2016)

Zie ook: