Mijn naaste kan niet meer thuis wonen

Er kan een moment komen dat je naaste niet meer bij jou thuis, in zijn/haar eigen huis of op zijn/haar oorspronkelijke instelling kan wonen.

Als een voorziening voor Beschermd Wonen het meest passend is voor je naaste, dan kun je dat regelen via de Wmo. Dat kan ook met een pgb. Het is goed om na te gaan of de betreffende voorziening deskundigheid heeft over de beperking van je naaste. Er zijn gespecialiseerde voorzieningen. Een reguliere voorziening kan wellicht scholing ontvangen vanuit een gespecialiseerde instelling. Voor meer informatie zie Procedure zorgaanvraag bij de gemeente.

Als je naaste blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid, valt hij/zij in principe onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Een aanvraag daarvoor moet bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) worden ingediend. Hoe je zorg aanvraagt bij het CIZ zie je hieronder, bij Extra informatie & tips

Voor de Wlz is een eigen bijdrage verschuldigd, afhankelijk van het inkomen van je naaste.

Het is belangrijk om bij de aanvraag te benadrukken dat je naaste behoefte heeft aan medecliënten en professionals met wie hij/zij kan communiceren en aan specifieke expertise over zijn/haar beperkingen.

Er zijn diverse instellingen waar dove, slechthorende en doofblinde (jong)volwassenen kunnen wonen (Zorginstellingen MG doof SH DB).

Als je naaste een Wlz-indicatie heeft, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Zorg met verblijf (zie hiervoor): de eigen bijdrage hiervoor is hoog.
  • Een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee onder voorwaarden zelf zorg ingekocht kan worden.
  • Je naaste kan de zorg voor een deel in natura afnemen en voor een ander deel een pgb inzetten.
  • Je naaste kan ook een MPT (modulair pakket thuis) krijgen. De ondersteuning wordt als zorg in natura geleverd. De woning en het levensonderhoud zijn voor zijn/haar rekening.
  • Je naaste kan ook een VPT (volledig pakket thuis) krijgen, waarbij alle zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder.

Extra informatie & tips

Procedure Wlz (Wet langdurige zorg)-aanvraag bij het CIZ
• Je doet een aanvraag bij het CIZ (het Centrum Indicatiestelling Zorg). Dat kan digitaal (via CIZ) of via de post.
• Daartoe vul je samen het aanvraagformulier in. Als je naaste het formulier niet zelf kan invullen, moet er een ondertekende machtiging mee. Daarnaast sluit je de medische gegevens van je naaste bij en evt. het zorgplan.
• Bij de aanvraag kun je gebruik maken van een cliëntondersteuner via de gemeente.
• Je krijgt een ontvangstbevestiging.
• Soms moet er tussentijds nog meer informatie gegeven worden, mondeling of schriftelijk.
• Als de aanvraag compleet is, kun je binnen zes weken een indicatiebesluit verwachten. Dat wordt ook mondeling toegelicht.
• Als je naaste toegang heeft tot de Wlz, wordt het indicatiebesluit ook naar het zorgkantoor gestuurd.
• In het indicatiebesluit staat de soort en de hoeveelheid zorg waarop je naaste recht heeft en, als jullie dat doorgegeven hebben, de zorgaanbieder die jullie voorkeur heeft.
• Je naaste heeft dan ook recht op onafhankelijke cliëntondersteuning via het zorgkantoor, MEE (0900 – 999 88 88) of Adviespunt Zorgbelang Nederland ( 0900 – 243 81 81).
• Met het zorgkantoor kunnen jullie overleggen wat de mogelijkheden zijn.
• Je naaste kan ook een pgb (persoonsgebonden budget) ontvangen in het kader van de Wlz. Daarmee kan onder bepaalde voorwaarden zelf zorg ingekocht worden.

Zie ook:
Over beschermd wonen:
Informatie over beschermd wonen
Informatie over De Startbaan; beschermd wonen voor doven en slechthorenden

Over Wlz:
Informatie aanvraag Wlz
Informatie pgb (Per Saldo)
Informatie pgb (Zorgwijzer)
• Regelhulp: een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft
Het Juiste Loket
Infographic Wlz
Factsheet cliëntondersteuning
Onafhankelijke clientondersteuning (MEE)
Cliëntondersteuning WLZ (Zorgbelang)